Protecció de Dades: Confidencialitat i Consentiment

D’acord al Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD 2016/679), i la LOPD 3/2018, i amb la legitimació de la Llei 50/2002 de Fundacions, l’informem que:

Les seves dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat de FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT (en endavant, LA FUNDACIÓ) amb domicili social al C / Comte d’Urgell, 240, 3D, 08036 Barcelona i CIF G66790155; que és el responsable del tractament.

Les finalitats del tractament de les seves dades seran les següents:

▪ Finalitat principal de LA FUNDACIÓ: la difusió de valors humans en l’àmbit empresarial i la creació d’una comunitat de líders conscients compromesos amb aquests valors per crear un entorn millor.

▪ Gestió de membres del Patronat de LA FUNDACIÓ: desenvolupament i manteniment de la figura del soci / membre segons la funció que cadascun faci.

▪ Gestió de Projectes / Esdeveniments / Socis: cada soci pot ser, al seu torn, part funcional de l’entitat, com a gestor o supervisor de projectes o esdeveniments de la mateixa. Per tant, podran tenir accés a fitxers i tractaments de dades personals de les altres persones relacionades amb l’entitat.

LA FUNDACIÓ, per la seva banda, podrà tenir accés a les dades de cada soci i tractar les dades segons les finalitats establertes.

Les seves dades personals recollides i tots aquells facilitades per vostè han estat incorporades en un fitxer que LA FUNDACIÓ manté amb la finalitat de gestionar la relació Fundació-soci.

Davant de qualsevol dubte, incident, o impossibilitat d’aplicació adequada dels procediments i normes ho comunicarà al responsable del tractament tal com quedi establert a aquest efecte i a la resta de socis de LA FUNDACIÓ.

Legitimació: La legitimació per a la recollida i gestió de les seves dades es basa en les escriptures de constitució de LA FUNDACIÓ i en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

Destinataris: De la mateixa manera, l’informem que per al compliment de les obligacions legals seves dades poden ser comunicades a:

▪ Administracions Públiques (Seguretat Social, Agència Tributària, Àrees de gestió de subvencions).

▪ Mútues de protecció laboral i serveis de prevenció de riscos laborals o la preservació de la salut.

▪ Aquelles entitats o clients que exigeixin o davant les quals sigui necessari identificar els socis: entitats bancàries, asseguradores, projectes, formació, missatgeria, rènting, identificació d’infraccions de trànsit, administratives, així com aquelles entitats o clients que requereixin dades identificatives per dur a terme un servei contractat i que acrediten la relació amb lA FUNDACIÓ.

▪ Notaris i altres serveis externs privats que precisin d’aquesta informació.

Les seves dades no seran cedides per a altres finalitats diferents a les anteriorment descrites i que no siguin objecte de la tasca d’una entitat de les característiques de LA FUNDACIÓ i només es conservaran durant el temps legalment establert.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, és imprescindible i obligat comunicar-ho a LA FUNDACIÓ amb la finalitat de mantenir la seva informació actualitzada.

Ús d’imatges personals: De conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil de Drets a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar ia la Pròpia imatge; l’entitat, capta, reprodueix i publica imatges dels seus socis i de les seves diverses activitats (conferències, tallers, tertúlies) en què poden aparèixer. Amb la finalitat de l’acompliment dels fins fundacionals de l’entitat i, donar a conèixer l’activitat que realitza, aquestes poden ser publicades i exposades a través dels seus canals de comunicació habituals: web i xarxes socials. El termini de la cessió dels drets d’imatge serà per temps indefinit, de forma gratuïta i sense àmbit territorial.

L’entitat tindrà cura que la captació i ús de les imatges no atempti, en cap moment, contra la dignitat ni el dret a l’honor de les persones, en els termes que estableix la legislació vigent.

Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com revocar la seva autorització per a l’ús de les seves imatges. També podrà sol·licitar la limitació a el tractament de les seves dades, portabilitat o no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Podrà exercir qualsevol dels drets posant-se en contacte amb l’entitat.

Per exercir els drets anteriorment descrits s’ha de dirigir al responsable del tractament. I, de la mateixa manera, l’informem que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’òrgan competent destinat a la tutela d’aquests drets (912.663.517).

Davant de qualsevol dubte, incident, o impossibilitat d’aplicació adequada dels procediments i normes ho comunicarà al responsable del tractament tal com quedi establert a aquest efecte i a la resta de socis de LA FUNDACIÓ.