POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Responsable del lloc web:

FUNDACIÓ CAPITALISME CONSCIENT
Domini: www.capitalismoconsciente.es
Direcció: C / Comte d’Urgell, 240, 3D, 08036 Barcelona
Correu electrònic: comunicacion@capitalismoconsciente.es
CIF / NIF: G66790155

En compliment de la normativa actual en protecció de dades persones i com a responsables d’aquest lloc web informem als usuaris que hem creat un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la vostra privacitat:

Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-los els serveis o informació que ens requereixin.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.

Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari, en qualsevol dels seus formats, on es demanin dades de caràcter personal.

Aquest lloc web s’ha adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD-GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

El responsable d’aquesta web, així com el responsable del tractament de les dades personals està identificat a l’apartat Avís Legal d’aquest mateix lloc web.

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envien, a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’Usuaris de la web i subscriptors.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

2. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics, que s’informaran prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només demanarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.

Principi de limitació de termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, els informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable, en la mesura que sigui possible física o digitalment.

Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada i es garanteixi la confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

3. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en aquesta web procedeixen del Formulari de contacte.

 

4. Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat està tractant dades personals que ens concerneixen, o no i també a:

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per obligacions legals que ens exigeixi l’administració pública o la legalitat vigent.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. El responsable d’aquest web deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

A l’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

5. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta a la web per exemple per contactar amb el titular, subscriure o fer alguna consulta, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable la nostra entitat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i algun altre dada necessària per al tràmit a realitzar. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel responsable, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En aquest web hi ha diferents sistemes per recollir informació personal (totalment transparent, voluntària i consentida) i tractem la informació que ens faciliten els usuaris interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, la nostra entitat (vegeu Avís Legal) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

La nostra entitat, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

6. Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat. L’oferta de col·laboracions, donacions i participació en la nostra activitat està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

7. Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades no sensibles. No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

8. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Si existís un contracte que ens vinculés, durant la vigència de l’contracte i, finalitzat aquest, durant els terminis legals de conservació per atendre eventuals responsabilitats legals. Enviaments informatius i newsletters: fins que l’usuari sol·liciti la seva baixa dels enviaments.

 

9. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es fan comunicacions de dades a tercers.

Pel que fa als socis de la fundació per al compliment de les obligacions legals seves dades poden ser comunicades a:

10. Secret i seguretat de les dades

El responsable es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

El responsable no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, el responsable s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per la fundació per processar les dades de l’usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se el responsable, haurà de notificar a l’usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

 

11. Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet a la nostra web exonerant al responsable de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, a l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis en què és sol·licitada.

12. Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del responsable en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

13. Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho al responsable en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat dels seus dades, la limitació o oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat i tots els drets previstos a la RGPD 2016/679. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

14. Canvis en la política de privacitat

El responsable es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de el sector. En aquests supòsits, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

15. Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, la fundació no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el responsable es compromet a no enviar comunicacions sense identificar-les degudament.

 

16. Clàusula d’Informació i Consentiment i Exercici de Drets

Les dades personals recollides en aquest lloc web, seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat d’EL RESPONSABLE, i seran tractades en tot moment sota les directrius del RGPD 2016/679 i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La finalitat de les dades incloses en aquest fitxer és la possibilitat de comunicar-se i poder atendre les peticions dels usuaris. En tot moment es podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, que li reconeix la Llei, dirigint-se per carta certificada o qualsevol altre mitjà que acrediti la identitat de l’emissor, i que deixi constància de la seva recepció al RESPONSABLE, adjuntant DNI. Aquestes dades, no seran cedits a tercers, sense el previ consentiment de l’afectat.

La present Política de Privacitat ha estat actualitzada a març de 2019.